Belleflamme Grafische Diensten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Eigenaar P. Belleflamme is de Functionaris Gegevensbescherming van Belleflamme Grafische Diensten. Hij is te bereiken via info@belleflamme.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Belleflamme Grafische Diensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– BTW-nummer
– KvK-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Belleflamme Grafische Diensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Belleflamme Grafische Diensten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Belleflamme Grafische Diensten bewaart uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens maximaal 10 jaar. Uw verzamelde gegevens staan op onze backup cq. in ons archief. Wij zullen ze niet zonder reden opzoeken of gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Belleflamme Grafische Diensten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Belleflamme Grafische Diensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Belleflamme Grafische Diensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@belleflamme.nl.
Uiteraard zullen wij pas gegevens verwijderen nadat openstaande betalingsverplichtingen zijn voldaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw verzoek in te dienen vanaf een bij ons bekend email-adres. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Belleflamme Grafische Diensten moet u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Belleflamme Grafische Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw persoonsgegevens staan niet op onze werkcomputers en wij maken geen gebruik van dataopslag bij derden (‘cloud’).
Wij slaan de noodzakelijke data op op onze eigen iStorage datAshur® PRO PIN-geactiveerde USB flash drives. Deze drives zijn beveiligd met militaire AES-XTS 256-bit hardware versleuteling en een 15-cijferige pincode. Deze pincode is nergens genoteerd, schriftelijk niet en digitaal niet. Dit is wereldwijd het hoogst mogelijke veiligheidsniveau: onder andere de Amerikaanse overheid, de AIVD en de NATO maken gebruik van deze technologie. Meer informatie hier.
Diefstal of verlies maakt deze flash drives onbruikbaar. Uw gegevens zijn niet toegankelijk.

Als u het vermoeden heeft of als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.